Ten dokument zawiera informacje o tym, w jaki sposób, w jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzane są Państwa dane osobowe, które podają Państwo w związku z kontaktem z Marsyl z siedzibą w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 201a m.31 wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod numerem NIP: 526-226-03-54.  Zachęcamy do zapoznania się z nim.

I. Definicje
Poniżej wymienione słowa mają na potrzeby tego dokumentu następujące znaczenie:

Administrator – administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marsyl z siedzibą w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 201a m.31 wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod numerem NIP: 526-226-03-54.

Cookies – małe pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu osoby przeglądające strony internetowe Administratora, które umożliwiają przechowywanie oraz uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanych na urządzeniu, w celu ułatwienia korzystania ze stron internetowych Administratora, monitorowania ruchu na takich stronach i pozyskiwania w ten sposób informacji o sposobie korzystania z takich stron,co służy potrzebom analitycznym i statystycznym Administratora.

Dane Osobowe – są to wszelkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym wizerunek, nagranie głosu, dane kontaktowe, dane o lokalizacji, informacje zawarte w korespondencji, informacje gromadzone za pośrednictwem sprzętu rejestrującego lub innej podobnej technologii.

Platformy – platformy sprzedażowe w serwisach internetowych umożliwiających przedstawienie przez Administratora zaproszenia do składania ofert lub oferty, w szczególności prowadzone pod adresami: allegro.pl, olx.pl itp.

Polityka Prywatności – ten dokument.

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), które formułuje obowiązki Administratora i Państwa uprawnienia.

II. Kontakt

W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych wyznaczony został punkt kontaktowy w postaci adresu e-mail: biuro@auto-skup-warszawa.pl. Kontakt we wskazanych sprawach możliwy jest także w postaci tradycyjnej korespondencji na adres administratora z dopiskiem: „Ochrona Danych Osobowych” oraz osobiście pod adresem ul. Czerniakowska 201a m.31 00-436 Warszawa.

Kontakt z Administratorem jest możliwy także przy użyciu narzędzi udostępnianych przez dostawców Platform. W tych wypadkach preferujemy, żeby kontakt taki dotyczył zamieszczonej na takiej Platformie przez Administratora oferty lub zaproszenia do składania ofert.

Proszę pamiętać, że Polityka Prywatności nie dotyczy przetwarzania Danych Osobowych przez dostawców usług w ramach Platform. Zasady przetwarzania Danych Osobowych przez takich dostawców są dostępne w politykach prywatności i politykach przetwarzania danych dostępnych na takich Platformach.

III. Cele i podstawa przetwarzania

W związku z prowadzeniem przez Administratora działalności gospodarczej, Administrator w celach wymienionych poniżej i na wskazanych podstawach prawnych przetwarza Dane Osobowe osób zaangażowanych w realizację danego celu przetwarzania po stronie danego podmiotu.

Ponadto, w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej przez Administratora, w zakresie w jakim Administrator prowadzi strony internetowe, na których Administrator informuje o swoich towarach i usługach, Administrator gromadzi i przetwarza tzw. logi, tj. informacje dotyczące aktywności osób odwiedzających strony internetowe Administratora (np. dotyczące adresu IP, rodzaju urządzenia, systemu operacyjnego, przeglądarki internetowej z których korzystają osoby odwiedzające strony internetowe Administratora oraz informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowej wizyty na stronach internetowych Administratora), które mogą w połączeniu z innymi danymi stanowić Dane Osobowe.

Takie dane nie są łączone przez Administratora z innymi informacjami umożliwiającymi łatwe zidentyfikowanie osoby odwiedzającej stron Administratora, jednakże w zakresie, w jakim mogą one stanowić Dane Osobowe, Administrator przedstawia poniższą informację.

Dane Osobowe będą przetwarzane przez Administratora w następujących celach:

W zakresie danych z tzw. logów – Dane Osobowe są przetwarzane w celach świadczenia usług polegających na udostępnianiu stron Administratora, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa takich stron (w tym zapobieganiu atakom sieciowym i rozprowadzeniu szkodliwych kodów) i prowadzenia analiz i statystyk dotyczących wizyt na stronach Administratora, zaś podstawą przetwarzania w tym zakresie jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na dbaniu o jakość, funkcjonalność i bezpieczeństwo stron Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).W zakresie niedotyczącego trwającej współpracy kontaktu nawiązywanego z Administratorem telefonicznie, w ramach korespondencji e-mailowej, tradycyjnej lub za pośrednictwem narzędzi udostępnianych przez dostawców Platform bądź formularzy kontaktowych dostępnych na stronach internetowych Administratora – Dane Osobowe podane przez osobę kontaktującą się z Administratorem i dostępne w ramach komunikacji z nim będą przetwarzane w celu identyfikacji nadawcy, kontynuacji tej komunikacji i załatwienia sprawy, zaś podstawą prawną przetwarzania tych Danych Osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1lit. f RODO) polegający na prowadzeniu komunikacji kierowanej do niego w związku z jego działalnością i rozwiązywaniu spraw do niego zgłaszanych.


W zakresie związanym z realizacją zamówień i wykonaniem umów – Dane Osobowe gromadzone przez Administratora w związku z realizacją złożonych u niego zamówień bądź wykonaniem zawartych z Administratorem umów, w szczególności umów sprzedaży, dostawy i o świadczenie usług, zbierane są w celu realizacji takich zamówień bądź wykonania umów, a podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania takiego zamówienia bądź umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO).


Dane Osobowe gromadzone przez Administratora w związku z realizacją złożonych u niego zamówień bądź w związku z wykonaniem zawartych z Administratorem umów mogą być także przetwarzane w celu ochrony przed ewentualnymi roszczeniami bądź w celu dochodzenia roszczeń, a podstawą takiego przetwarzania Danych Osobowych podanych w związku z realizacją zamówień i wykonaniem umów jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na zapewnieniu Administratorowi możliwości obrony jego praw.

W zakresie kontaktów biznesowych – Dane Osobowe osób reprezentujących lub uprawnionych do działania w imieniu kontrahentów i potencjalnych kontrahentów Administratora, podmiotów potencjalnie zainteresowane usługami Administratora, bądź oferujących mu swoje usługi lub towary, zbierane przez Administratora w celu utrzymywania kontaktów biznesowych, gromadzone są na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na tworzeniu sieci kontaktów w związku z prowadzoną działalnością.

W zakresie marketingu własnego bądź podmiotów trzecich – Dane Osobowe zbieraneprzez Administratora w celu informowania o produktach i usługach własnych oraz podmiotów trzecich następuje na podstawie każdorazowej zgody uprawnionego (art. 6ust. 1 lit a RODO) i zgodnie z jej treścią.

W zakresie pozostałym – niezależnie od wskazanych powyżej podstaw i celów przetwarzania, Dane Osobowe będą przetwarzane przez Administratora w związku z koniecznością realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających z przepisów podatkowych, przepisów o rachunkowości oraz innych przepisów prawa; podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych w tymzakresie jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

IV. Odbiorcy danych

W związku z przetwarzaniem Danych Osobowych przez Administratora, odbiorcami Danych Osobowych mogą być:

zewnętrzne podmioty, w szczególności takie jak dostawcy systemów informatycznych Administratora, dostawcy Platform, podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi księgowe, prawne i marketingowe, operatorzy pocztowi, kurierzy oraz podmioty zewnętrzne realizujące na zlecenie Administratora montaż, demontaż i serwis zamówionych u Administratora sprzętów.

właściwe organy bądź osoby trzecie działające zgodnie z przepisami prawa i na ich podstawie żądające udzielenia informacji obejmujących Dane Osobowe.

V. Okres przetwarzania

Administrator przetwarza Dane Osobowe przez okres, który jest uzależniony od podstawy przetwarzania. W przypadku Danych Osobowych przetwarzanych:

na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – Dane Osobowe przetwarzane są przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania Danych Osobowych.

na podstawie zgody osoby, której Dane Osobowe dotyczą – Dane Osobowe przetwarzane są do czasu wycofania zgody.

na podstawie niezbędności do zawarcia i wykonania umowy – Dane Osobowe sąprzetwarzane do momentu rozwiązania, wygaśnięcia lub wypowiedzenia takiej umowy, bądź też jej ustania bez względu na podstawę prawną.

na podstawie przepisów prawa – Dane Osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji wymogów przewidzianych przepisami.

Okres przetwarzania Danych Osobowych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami. Po upływie okresu przetwarzania Dane Osobowe są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

VI. Uprawnienia

W związku z przetwarzaniem Danych Osobowych, osobie, której Dane Osobowe dotyczą, przysługują następujące uprawnienia:

prawo dostępu do swoich Danych Osobowych;

prawo do żądania sprostowania swoich Danych Osobowych;

prawo do żądania usunięcia swoich Danych Osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);

prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich Danych Osobowych;

prawo do przenoszenia swoich Danych Osobowych;

prawo wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania swoich Danych Osobowych w przypadku, w którym takie Dane Osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO);

w przypadku przetwarzania Danych Osobowych na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), osobie, której Dane Osobowe dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

w przypadku powzięcia informacji o przetwarzaniu Danych Osobowych z  naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych, osobie, której Dane Osobowe dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych (w Polsce – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Uprawnienia wskazane powyżej są realizowane zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w szczególności zgodnie z przepisami RODO, które określają szczegółowo warunki i zakres korzystania z wymienionych uprawnień i ograniczenia w korzystaniu z nich.


VII. Dobrowolność

Podanie Danych Osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy podstawą ich przetwarzania jest przepis prawa lub niezbędność przetwarzania Danych Osobowych wynika z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora bądź z umowy zawartej między Administratorem a osobą, której Dane Osobowe dotyczą. Nieprzekazanie Danych Osobowych spowoduje niemożność realizacji czynności, których wykonanie uzależnione jest od podania Danych Osobowych, w szczególności uniemożliwi zawarcie i wykonanie umowy oraz złożenie zamówienia.

Podanie Danych Osobowych, które Administrator uzyskuje w oparciu o zgodę jest dobrowolne, jednak w przypadku ich niepodania, Administrator nie będzie mógł zrealizować celu, w jakim konieczne jest uzyskanie takich Danych Osobowych, np.nie będzie mógł realizować przekazu marketingowego zgodnego z oczekiwaniami osoby, której Dane Osobowe dotyczą.

VIII. Cookies

Cookies nie służą do identyfikacji konkretnych osób, jednak dane takie jak identyfikator pliku cookie i informacje zebrane przez Cookies (np. adres IP), mogą w połączeniu z innymi danymi stanowić Dane Osobowe, wtedy ich administratorem jest Administrator.

Podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych, o których mowa powyżej,w przypadku Cookies instalowanych za zgodą osoby odwiedzającej strony internetowe Administratora, jest zgoda takiej osoby (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W przypadku Cookies niezbędnych do funkcjonowania stron internetowych Administratora, podstawą przetwarzania jest niezbędność do świadczenia usługi drogą elektroniczną, polegającej na udostępnieniu tych stron przez Administratora osobom,które z nich korzystają (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Cookies po upływie okresu swojej ważności, uzależnionego od przeznaczenia, zostają automatycznie usunięte wraz z zawartymi w nim danymi. Przed upływem okresu ważności Cookies można samodzielnie usunąć Cookies ze swojego urządzenia za pomocą ustawień przeglądarki.

Niektóre Cookies (tzw. cookies zewnętrzne) są związane z korzystaniem przez Administratora z usług świadczonych przez podmioty trzecie, do których należy Google Analytics. W przypadku takich Cookies dostęp do informacji pozyskiwanych przez takie Cookies uzyskują podmioty trzecie (np. Google LLC).

Na swoich stronach internetowych Administrator korzysta z Cookies Google Analytics. Pliki te służą do monitorowania ruchu na stronie internetowej w celu analizowania sposobu korzystania ze stron internetowych Administratora i tworzenia dla Administratora statystyk i raportów na ten temat przez spółkę Google LLC. Google LLC nie wykorzystuje danych zebranych za pomocą plików cookie Google Analytics do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia takiej identyfikacji.

Za wyjątkiem Cookies niezbędnych do wykonania żądanych przez osobę odwiedzającą strony internetowe Administratora usług za pomocą stron internetowych Administratora, w przypadku których zgoda nie jest wymagana, zapisywanie na urządzeniu Cookies oraz uzyskiwanie do nich dostępu wymaga zgody. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana. Udzielenie i wycofanie zgody, jak również określenie warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do Cookies, w tym ich całkowite blokowanie, następuje poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W razie zablokowania Cookies niezbędnych do funkcjonowania stron internetowych Administratora, strony te mogą ze względów technologicznych nie funkcjonować prawidłowo.
Administrator w ramach swoich stron internetowych korzysta z następujących rodzajów Cookies:

    a)  Cookies Techniczne, służące do tego, żeby umożliwić przeglądanie strony, zapewnić jej bezpieczeństwo i umożliwić dostęp do usług świadczonych na stronie; ważność takich Cookies jest bardzo krótka, zazwyczaj trwa tyle, ilejedna sesja, a w przypadku ich zablokowania możliwa jest utrata możliwości wyświetlania stron internetowych Administratora lub korzystania z usług dostępnych za ich pośrednictwem;

     b)  Cookies służące badaniu oglądalności witryn, które umożliwiają uzyskanie statystyk odwiedzin; ważność takich Cookies zazwyczaj nie przekracza 13 miesięcy, a ich zablokowanie nie ma wpływu na korzystanie ze stron internetowych Administratora.


IX. Dodatkowe informacje


Dane Osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Prawo europejskie dotyczące ochrony Danych Osobowych nie jest stosowane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), z czego wynika, że poza tym obszarem poziom ochrony Danych Osobowych jest inny. Administrator przekazuje Dane Osobowe poza EOG tylko wówczas, gdy stopień ochrony Danych Osobowych jest zapewniony na odpowiednim poziomie. Do przekazywania Danych Osobowych poza EOG może dochodzić w związku z korzystaniem z usług Google Analytics, świadczonych przez Google LLC z siedzibą w USA. Google LLC uczestniczy w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej, co zgodnie z stanowi gwarancję, że firma ta zapewnia odpowiedni poziom ochrony Danych Osobowych.

Polityka Prywatności może podlegać zmianom.

Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 18 kwietnia 2023r.